Nc Mortgage Sở cho rằng đối thủ, một phần của thành.